ช่วงเวลา จำนวนคิวที่จองได้ จำนวนคนที่จองคิวมา
09:00-10:00 30 4
13:00-14:00 30 1
14:00-15:00 30 6
รวมทั้งสิ้น 11 คน