ช่วงเวลา จำนวนคิวที่จองได้ จำนวนคนที่จองคิวมา
09:00-10:00 30 6
10:00-11:00 30 3
11:00-12:00 30 8
12:00-13:00 20 2
13:00-14:00 30 2
14:00-15:00 30 2
รวมทั้งสิ้น 23 คน