ช่วงเวลา จำนวนคิวที่จองได้ จำนวนคนที่จองคิวมา
09:00-10:00 30 1
10:00-11:00 30 5
11:00-12:00 30 3
13:00-14:00 30 8
14:00-15:00 30 3
รวมทั้งสิ้น 20 คน