ช่วงเวลา จำนวนคิวที่จองได้ จำนวนคนที่จองคิวมา
09:00-10:00 30 4
10:00-11:00 30 7
13:00-14:00 30 3
14:00-15:00 30 3
รวมทั้งสิ้น 17 คน