ช่วงเวลา จำนวนคิวที่จองได้ จำนวนคนที่จองคิวมา
09:00-10:00 30 30
10:00-11:00 30 30
11:00-12:00 30 30
12:00-13:00 20 20
13:00-14:00 30 21
14:00-15:00 30 9
รวมทั้งสิ้น 140 คน