ช่วงเวลา จำนวนคิวที่จองได้ จำนวนคนที่จองคิวมา
09:00-10:00 30 2
10:00-11:00 30 4
12:00-13:00 20 3
13:00-14:00 30 1
14:00-15:00 30 2
รวมทั้งสิ้น 12 คน