ดูสถิติผู้มาใช้บริการวันนี้

จำนวนผู้จองคิวออนไลน์

วันเดือนปี
จำนวนคิวทั้งหมด
จำนวนคิวที่ว่าง
 วันพฤหัส ที่ 21 มีนาคม 2562
170
157
เวลา
คิวว่าง
09:00 - 10:00
25
10:00 - 11:00
27
11:00 - 12:00
30
12:00 - 13:00
19
13:00 - 14:00
30
14:00 - 15:00
26
 วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562
170
82
เวลา
คิวว่าง
09:00 - 10:00
0
10:00 - 11:00
0
11:00 - 12:00
6
12:00 - 13:00
19
13:00 - 14:00
30
14:00 - 15:00
27
 วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562
170
170
เวลา
คิวว่าง
09:00 - 10:00
30
10:00 - 11:00
30
11:00 - 12:00
30
12:00 - 13:00
20
13:00 - 14:00
30
14:00 - 15:00
30
 วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562
170
169
เวลา
คิวว่าง
09:00 - 10:00
30
10:00 - 11:00
30
11:00 - 12:00
30
12:00 - 13:00
19
13:00 - 14:00
30
14:00 - 15:00
30

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองคิวออนไลน์

 - จองคิวเพื่อตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเท่านั้น

 - 1 บัตรประชาชนต่อ 1 รายการจองเท่านั้น

 - จองคิวล่วงหน้า 1 วันทำการ

 - มาก่อนเวลานัด 15 นาที

 - กรณีไม่ได้มาติดต่อตามวันที่นัดหมาย จะไม่สามารถทำการจองได้อีกภายใน 30 วัน

 - ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริง และเป็นปัจจุบันเท่านั้น

 - แสดงบาร์โค้ดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน ภาพถ่าย หรือเอกสารที่พริ้นต์ไว้


การเตรียมเอกสาร
- ต้องเตรียมเอกสารประกอบด้วย
1. หนังสือนำส่ง(คลิก! ดูตัวอย่างหนังสือนำส่ง)(http://www.criminal.police.go.th/documentfiles.php)
2. เอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - กรณีคนไทย
   บัตรประชาชนตัวจริง
 - กรณีต่างชาติ
   สำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางตัวจริง
3. ค่าธรรมเนียม 100 บาท

***กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน กองทะเบียนประวัติอาชญากร ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ***


หมายเหตุ : เพื่อให้การจองคิวออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาใช้ Google Chrome
คลิกดาวน์โหลด